ZARZĄDZENIE NR 1/2024

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
z dnia 09.02.2024 roku,

w sprawie ustanowienia standardów ochrony małoletnich w placówce
Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego oraz w
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zarządzam wprowadzenie
obowiązujących w Klinice standardów ochrony małoletnich, które otrzymują następującą
treść:

§ 1.
Przedmiot zarządzenia

Niniejsze zarządzenie określa:
1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi pacjentami lub
osobami korzystającymi z usług Kliniki a personelem Kliniki, zwłaszcza
zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu
opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia,
osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury Niebieskie Karty
4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki
lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego
personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub
faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich
stosowania;
7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających
małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych
incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
9) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności
zachowania niedozwolone.

§ 2.
Definicje legalne

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) Klinice- należy przez to rozumieć podmiot leczniczy działający pod firmą Anna
Smorąg i wykonujący działalność leczniczą w Zakładzie Leczniczym pod nazwą
ANNA SMORĄG MEDYCYNA ESTETYCZNA, NIP: 575-187-86-51, REGON:
14721547100030, adres i siedziba podmiotu leczniczego: ul. Wolności 14, 42-713
Kochanowice;
2) Kierowniku – kierownik Kliniki – Anna Smorąg;

3) małoletnim – należy przez to rozumieć osobę poniżej 18 roku życia, która jest
pacjentem Kliniki lub korzysta z innych usług dostępnym w Klinice, w szczególności
kosmetologicznych.
4) osobie odpowiedzialnej za prowadzenie interwencji oraz wdrażanie standardów –
należy przez to rozumieć Kierownika;
5) Personelu – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Klinice lub
współpracującą z Kliniką na innej podstawie niż stosunek pracy, niezależnie od
prawnej formy tego zatrudnienia lub współpracy;
6) Kandydacie – należy przez to rozumieć każdą osobę ubiegającą się o zatrudnienie w
Klinie lub podjęcie współpracy z Kliniką;
7) Pracodawcę – należy rozumieć Klinikę, reprezentowaną przez Kierownika.
8) Interwencji – należy przez to rozumieć sporządzenie pisemnego zawiadomienia,
obejmującego opis zdarzenia wraz ze wskazaniem danych pokrzywdzonego i
potencjalnego sprawcy oraz przekazaniu tego zawiadomienia do najbliższej jednostki
Policji lub prokuratury.
9) Krzywdzie – należy przez to rozumieć przestępstwo na szkodę dziecka, inną formę
krzywdzenia, niebędącą przestępstwem (tj. m.in. krzyk, czy pozniżanie), zaniedbanie
podstawowych potrzeb życiowych małoletniego;
10) Przemocy domowej – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną
lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy
domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej
osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub
możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie
zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

§ 3.
Zasady bezpiecznej rekrutacji

1. Przed nawiązaniem stosunku pracy, Klinika dokona weryfikacji, czy dane Kandydata
zamieszczone są w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w
stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu
seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
2. Kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy, przedkłada do Kliniki informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i
XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022
r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone
w przepisach prawa obcego.
3. Kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy posiadający obywatelstwo innego
państwa ponadto przedkłada Pracodawcy informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej
związanej z kontaktami z dziećmi.
4. Kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy składa Pracodawcy oświadczenie o
państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż
Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada
Pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów
działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
5. Jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ust. 3 lub 4, nie przewiduje wydawania
informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z
kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.
6. W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której
mowa w ust. 2-5, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi
się rejestru karnego, Kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy, składa
Pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był
prawomocnie skazany w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające
przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art.
207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż
dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z
orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu
zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub
określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem
duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez
małoletnich, lub z opieką nad nimi.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 6, składane są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
8. Informacja, o której mowa w ust.1, Pracodawca utrwala w formie wydruku i załącza
do akt osobowych pracownika. Informacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 2-
6, pracodawca załącza do akt osobowych pracownika.
9. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie (ust. 1 – 8 ) stosuje się analogicznie
do Kandydatów nawiązujących z Kliniką współpracę na innej podstawie niż stosunek
pracy. W odniesieniu do tych członków Personelu, informacje i oświadczenia, o
których mowa w ust. 2-6, Kierownik załącza do dokumentacji dotyczącej współpracy z
poszczególnymi osobami.

§ 4.
Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem

1. Małoletni ma prawo do tego, by w trakcie udzielania świadczeń, w tym również
świadczeń opieki zdrowotnej, towarzyszyli mu rodzice bądź opiekunowie.
2. Personel w kontakcie z małoletnimi oraz towarzyszącymi mu rodzicami bądź
opiekunami, powinien zachować: spokój, życzliwość, empatię, szacunek.

3. Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń małoletniemu, członek Personelu
powinien przedstawić się małoletniemu.
4. Członek Personelu zobligowany jest do wyjaśnienia małoletniemu na czym będzie
polegało udzielane mu świadczenie i jakie będą jego skutki oraz informuje krok po
kroku o wykonywanych czynnościach.
5. W trakcie udzielania świadczeń, Personel powinien weryfikować, stosownie do
posiadanych możliwości, czy małoletni rozumie sytuację oraz skutki podejmowanych
wobec niego działań, w szczególności medycznych i terapeutycznych.
6. W trakcie udzielania świadczeń, małoletni ma prawo do zadawania pytań, o czym
należy go poinformować przed rozpoczęciem czynności z jego udziałem.
7. Komunikaty kierowane do małoletniego powinny być dostosowane do jego wieku i
zdolności.
8. Personel powinien zwracać się do małoletniego w preferowanym przez niego rodzaju
i po preferowanym przez niego imieniu.
9. Personel powinien konsultować w miarę możliwości kwestie pozamedyczne, jeśli nie
będzie to miało wpływu na jakość leczenia małoletniego.
10. Jeśli w trakcie udzielania świadczeń, zaistnieje konieczność przeprowadzenia
badania fizykalnego ciała małoletniego poniżej szyi, członek Personelu powinien
odsłaniać ciało małoletniego stopniowo. W trakcie takiego badania małoletniemu
powinien towarzyszyć rodzic bądź opiekun, a w braku takiej możliwości inna osoba z
Personelu, w miarę możliwości tej samej płci.
11. Wszelki kontakt fizyczny, który nie jest związany z udzielaniem świadczeń, może
odbywać się wyłącznie za zgodą małoletniego i zgodnie z jego potrzebą.
12. Personel ma obowiązek współpracować z rodzicami oraz opiekunami małoletnich,
zwłaszcza informować ich o sytuacji medycznej małoletniego.
13. Personel nie może:
a. naruszać prawa dziecka do intymności i prywatności;
b. ujawniać danych osobowych oraz danych wrażliwych;
c. ignorować obecności małoletniego;
d. ograniczać możliwości obecności rodzica bądź opiekuna małoletniego w
trakcie udzielania świadczeń;
e. straszyć, szantażować, kłamać, ignorować uczuć małoletnich, prowadzić
działać dyskryminacyjnych względem nich oraz ich rodzin;
f. podnosić głosu, zawstydzać, lekceważyć potrzeb i uczuć małoletniego oraz
jego rodziców lub opiekunów.

§ 5.
Sposób reagowania na przypadki doświadczenia krzywdzenia przez dziecko

1. Personel jest zobowiązany i uprawniony do reagowania, w przypadku zaistnienia
podejrzenia, że małoletniemu dzieje się krzywda.
2. W sytuacji wykrycia/zauważenia objawów krzywdzenia małoletniego, członek
Personelu ma każdorazowo obowiązek sporządzenia notatki służbowej i odnotowania
w niej szczegółów zauważonych symptomów oraz ma obowiązek poinformować o
tym osobę, o której mowa w ust. 6. Notatka powinna być opatrzona datą oraz
czytelnym podpisem członka Personelu ją sporządzającego.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, może zostać uznane za ciężkie
naruszenie obowiązków pracowniczych lub kontraktowych i jako takie prowadzić do
rozwiązania umowy z członkiem Personelu dopuszczającym się tego naruszenia.
4. W przypadku podejrzenia, że życie małoletniego jest zagrożone lub grozi mu ciężki
uszczerbek na zdrowiu z uwagi na stosowanie względem niego przemocy, a w
rodzinie są lub mogą być również inne dzieci, należy niezwłocznie poinformować
odpowiednie służby oraz Kierownika.
5. W przypadku powzięcia podejrzeń, że małoletni jest ofiarą przemocy, członek
Personelu ma każdorazowo obowiązek poinformować o tym fakcie osobę, o której
mowa w ust. 6.
6. Za prowadzenie Interwencji odpowiada Kierownik jako osoba wyznaczona do
realizowania tych kompetencji na mocy niniejszego zarządzenia.
7. W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 6, odpowiedzialnym za prowadzenie
interwencji jest Kamila Sternik- pracownik recepcji.
8. Źródłem krzywdy u małoletniego może być zachowanie każdej osoby dorosłej, w tym
rodziców, opiekunów lub innych osób, a także innych małoletnich.
9. W przypadku naruszenia zasad bezpiecznego kontaktu z małoletnim przez członka
Personelu, należy:
a. W sytuacji, gdy niniejsze zachowanie było jednorazowe i o niewielkiej
intensywności, osoba, o której mowa w ust. 6 przeprowadzi rozmowę
dyscyplinującą z członkiem Personelu, który dopuścił się tego zachowania;
b. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, zwłaszcza gdy
były to zachowania o charakterze dyskryminacyjnym lub naruszające godność
dziecka, Klinika zastrzega w takiej sytuacji prawo do rozwiązania stosunku
pracy lub umowy będącej podstawą współpracy z członkiem Personelu, który
dopuścił się takiego zachowania.

10. W przypadku naruszenia zasad bezpiecznego kontaktu z małoletnim pacjentem
przez przedstawicieli ustawowych, opiekunów faktycznych lub innych domowników:
a. Gdy zachowanie kwalifikuje się jako przemoc domową – członek Personelu
powinien wszcząć procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnienie
formularza Niebieska Karta – A.
b. Gdy zachowanie nie kwalifikuje się jako przemoc domowa lub nie jest jasny
status tego zachowania – należy wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o
wgląd w sytuację rodziny.
c. Gdy sytuacja, o której mowa w ust. 10 lit. b. powtarza się, należy wystąpić do
sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

11. W przypadku, gdy doszło do zaniedbania potrzeb życiowych małoletniego lub doszło
do innego zagrożenia dobra małoletniego pacjenta:
a. Ze strony członka Personelu– należy przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą,
a w razie konieczności podjąć kolejne kroki dyscyplinujące, włącznie z
ewentualnym rozwiązaniem stosunku prawnego z tą osobą;
b. Ze strony rodziców lub opiekunów małoletniego pacjenta – należy wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o wgląd w sytuację rodziny;
c. W razie powtarzania się sytuacji, o której mowa w ust. 11 lit. b, należy
skierować wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu opiekuńczego.
12. W przypadkach niejasnych lub wątpliwych, osoba, o której mowa w ust. 6 i 7,
konsultuje sprawę z co najmniej dwiema osobami z Personelu. Osoba, o której mowa
w ust. 6 i 7 może rozmawiać z osobami zaangażowanymi, w tym z małoletnim, osobą

podejrzewaną o krzywdzenie i świadkami. Z rozmowy sporządza się protokół lub
notatkę służbową.
13. W przypadku wystąpienia podejrzenia krzywdzenia małoletniego pacjenta przez
członka Personelu, należy niezwłocznie odsunąć tę osobę od wszelkich form
kontaktu z małoletnimi, do czasu wyjaśnienia sprawy.
14. W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko członkowi Personelu w
związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko małoletnim, należy bezwzględnie
odsunąć tę osobę od wszelkich form kontaktu z małoletnimi do czasu prawomocnego
zakończenia tego postępowania. Odsunięcie od obowiązków z udziałem małoletnich
powinno nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
15. Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny kierowany do ośrodka pomocy społecznej
stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.
16. Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny kierowany do sądu opiekuńczego stanowi
Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6.
Sposób udostępnienia standardów ochrony małoletnich w placówce

1. Przyjęte standardy postępowania z małoletnimi powinny być umieszczone w
widocznym miejscu, w bliskiej odległości punktu rejestracyjnego w Klinice, zarówno w
wersji skróconej dla małoletnich, jak i w wersji pełnej. Wzór skróconej wersji
standardów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Personel otrzyma od Kierownika wydruk przyjętych standardów postępowania z
małoletnimi pacjentami.
3. Personel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi standardami, co potwierdzi
składając pisemne oświadczenie.
4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 załącza się do akt osobowych pracownika lub
dokumentacji członka Personelu współpracującego z Kliniką na innej podstawie niż
umowa o pracę.
6. Przyjęte standardy postępowania z małoletnimi w Klinice zostaną udostępnione
również na stronie internetowej Kliniki.

§ 7.
Monitorowanie i okresowa weryfikacja

1. Osoba odpowiedzialna, o której mowa w § 5 ust. 6 zarządzenia, raz na dwa lata
dokonuje oceny realizacji standardów ochrony małoletnich i sporządza z niego
sprawozdanie.
2. Oceny dokonuje się na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych.
3. Ankiety ewaluacyjne udostępnia się:
a. Małoletnim korzystających z usług Kliniki,
b. Przedstawicielom ustawowym, opiekunom faktycznym małoletnich,
c. Personelowi.
4. Wzory ankiet ewaluacyjnych:
a. Przeznaczonych dla małoletnich oraz ich przedstawicieli ustawowych,
opiekunów faktycznych małoletnich– stanowi Załącznik nr 5 do zarządzenia;

b. Przeznaczonych dla Personelu– stanowi Załącznik nr 6 do zarządzenia.
5. Wydruki ankiet, o których mowa w ust. 4 lit. a, udostępnia się w widocznym miejscu w
rejestracji Kliniki wraz z nieprzezroczystym pojemnikiem przeznaczonym do zbierania
wypełnionych ankiet.
6. Wypełnione ankiety należy przekazać do pojemnika, o którym mowa w ust. 5.
7. Członkowie Personelu mają obowiązek przedkładać wypełnione ankiety na ręce
przełożonego do dnia 31 grudnia każdego roku.
8. Sprawozdanie udostępniane jest całemu Personelowi niezwłocznie po jego
sporządzeniu.

§ 8.
Obowiązek szkoleniowy

1. Osoba odpowiedzialna, o której mowa w §5 ust. 6, deklaruje gotowość do
zorganizowania szkoleń dla Personelu z zakresu prawnych, medycznych i
psychologicznych aspektów przemocy domowej i krzywdzenia małoletnich w sytuacji
zgłoszenia takiej potrzeby przez członków Personelu lub wystąpienia na terenie
Kliniki zdarzenia niepożądanego z udziałem małoletniego, które ujawni potrzebę
zorganizowania takiego szkolenia.
2. Na wniosek Personelu, zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu może zostać rozszerzony.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 roku i obowiązuje do
odwołania.
2. Personel ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego zarządzenia do dnia 11
lutego 2024 roku oraz przedstawić pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 3.
3. Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej Kliniki w ramach udostępnionych
do pobrania plików.

Załączniki:
1) Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny kierowany do ośrodka pomocy społecznej,
2) Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny kierowany do sądu opiekuńczego,
3) Wzór skróconej wersji standardów,
4) Pisemne oświadczenie personelu Kliniki
5) Wzór ankiety ewaluacyjnej dla pacjentów, rodziców, opiekunów,
6) Wzór ankiety ewaluacyjnej dla personelu Kliniki.

Kierownik
ANNA SMORĄG

Akceptuję Politykę Prywatności i cookies