Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Anna Smorąg
Kochanowice, dnia 17.07.2023 r.

§ 1
Przepisy ogólne

Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy w szczególności:

 1. cele i zadania Podmiotu Leczniczego,
 2. miejsce udzielania świadczeń,
 3. strukturę organizacyjną Podmiotu Leczniczego,
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych, 
 6. organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek, w tym zakresy czynności personelu, dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostycznym, leczniczym i administracyjno – gospodarczym,
 7. warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 8. prawa i obowiązki pacjenta,
 9. wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
 10. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za odpłatnością, 
 11. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
 12. sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego.

 

§ 2
Firma Podmiotu Leczniczego

 1. Podmiot Leczniczy działa pod firmą Anna Smorąg.
 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w Zakładzie Leczniczym pod nazwą ANNA SMORĄG MEDYCYNA ESTETYCZNA. 

 

§ 3
Cele i zadania Podmiotu

 1. Podmiot Leczniczy działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.
 2. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 3. Zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. W Zakładzie Leczniczym udziela się odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 

§ 4
Miejsce udzielania świadczeń

Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Zakładu Leczniczego pod adresem ul. Dzielna 21 lok. 16, 01-029 Warszawa.   

 

§ 5
Rodzaj działalności leczniczej, oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii.  

 

§ 6
Struktura organizacyjna Zakładu Leczniczego Podmiotu Leczniczego

Strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego ANNA SMORĄG MEDYCYNA ESTETYCZNA tworzy jednostka organizacyjna ANNA SMORĄG MEDYCYNA ESTETYCZNA z następującymi komórkami organizacyjnymi:

 1. Gabinet medycyny estetycznej
 2. Gabinet dermatologiczny
 3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 

§ 7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego

 1. Podmiot Leczniczy organizuje udzielane przez siebie świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia udzielane są w miejscu, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 3. Podmiot Leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie. W przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania pacjenta pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć.
 4. Podmiot Lecznicy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w godzinach pracy miejsca udzielania świadczeń.
 5. Podmiot Leczniczy zastrzega możliwość wystąpienia opóźnień w terminie zaplanowanej wizyty z przyczyn od Podmiotu Leczniczego niezależnych, za które Podmiot Leczniczy odpowiedzialności nie ponosi.
 6. Informacja o godzinach otwarcia Podmiotu Leczniczego dostępna jest na stronie internetowej : https://annasmorag.pl/ .

 

§ 8
Organizacja i zadania jednostki organizacyjnej Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania komórek organizacyjnych

 1. Do zadań jednostki organizacyjnej ANNA SMORĄG MEDYCYNA ESTETYCZNA należy w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii. Zadania powyższe są realizowane w szczególności poprzez poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 
 2. Czynności pracowników komórek organizacyjnych określone są zakresem specjalności właściwej dla danej komórki organizacyjnej:
  1. Gabinet medycyny estetycznej – zajmuje się zabiegami w celu opóźnienia procesów starzenia i usunięcia pojawiających się defektów wyglądu,
  2. Gabinet dermatologiczny – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry,
  3. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – do jego zadań należą w szczególności wykonywanie iniekcji i drobnych zabiegów. 
 3. Poszczególne komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 4. Osobą odpowiedzialną za prawidłową współpracę pomiędzy poszczególnymi komórkami Zakładu Leczniczego jest Anna Smorąg
 5. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 9
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy, realizując swoje zadania, współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia, oraz ciągłości postępowania.
 2. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podmiot Leczniczy na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą o wszelkich zmianach mających wpływ na współpracę. 
 4. Niezbędne informacje o pacjencie udzielane są podmiotom współpracującym z uwzględnieniem zasad wynikających z treści ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniania w związku ze współpracą określoną w ust. 1, na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jeśli jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

§ 10
Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu, 
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana uprawnionym podmiotom i organom, w tym w szczególności:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych, oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru             i kontroli,
  4. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
  5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  7. organom rentowym, oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  9. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  10. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim, oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
  11. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
  12. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania,
  13. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  15. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
  16. po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  17. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  18. Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą o Agencji Badań Medycznych. 
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt p), dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy pobiera opłaty w wysokości:
  1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 14,25 zł, 
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,85 zł 
 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
 7. Opłaty, o której mowa w ust. 5, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji  medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku albo na informatycznym nośniku danych. 

 

§ 11
Organizacja  procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat i ich wysokość

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. 
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są udzielane pacjentom według aktualnego cennika, który dostępny jest na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego: www.annasmorag.pl, w zakładce „Cennik” oraz w miejscu udzielania świadczeń, o którym mowa w §4 Regulaminu.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych za odpłatnością odbywa się w sposób zapewniający sprawiedliwy, równy i niedyskryminujący dostęp do świadczeń zdrowotnych.  
 4. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie wystawia się rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia się zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
 5. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Podmiotu Leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

 

§ 12
Prawa i Obowiązki Pacjenta

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie Leczniczym, pacjent ma prawo do poszanowania jego praw i godności, a także pomocy w korzystaniu ze świadczonych usług, w tym w szczególności:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  2. świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  3. swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w Podmiocie Leczniczym,
  4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  5. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  6. pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
  7. informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,
  8. pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
  9. możliwości rejestracji telefonicznej,
  10. pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  1. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Podmiotu Leczniczego,
  2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Podmiotu Leczniczego,
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 13
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego

 1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest osoba uprawniona do kierowania tymi podmiotami i ich reprezentowania na zewnątrz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Podmiot Leczniczy ma za zadanie wykonywać wszystkie zadania, jakie powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na podmiot leczniczy.
 3. Kierownik Podmiotu Leczniczego kieruje Podmiotem Leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego, oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Kierownik Podmiotu Leczniczego może powoływać kierowników poszczególnych zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych określając zakres ich obowiązków. W takim przypadku kierownicy poszczególnych zakładów leczniczych, jednostek lub komórek działać będą na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez  Kierownika Podmiotu Leczniczego.
 5. Kierownika Podmiotu Leczniczego podczas nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik, bądź inna wskazana osoba.

 

§ 14
Monitoring pomieszczeń

 1. Dopuszcza się w instalację urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w:

  1. pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
  2. pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, oraz pobytu pacjentów, w szczególności pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przebieralniach, szatniach, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
   – dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń.
 2. O wprowadzeniu monitoringu, oraz rozmieszczeniu w Zakładzie Leczniczym Podmiotu Leczniczego urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu decyduje Kierownik Zakładu  w odrębnym zarządzeniu.

 

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają dla swej ważności formy pisemnej i ogłoszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Akceptuję Politykę Prywatności i cookies