Regulamin Konkursu 14.02.2024

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs „Dołącz do zabawy z nami w Walentynki- Anna Smorąg Medycyna Estetyczna”

1. DEFINICJE

1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
Organizator        Anna Smorąg, Wolności 14, 42-713 Kochanowice, NIP: 5751878651
Regulamin         oznacza niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Dołącz do zabawy z nami w Walentynki- Anna Smorąg Medycyna Estetyczna” wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
Konkurs                oznacza konkurs pod nazwą „Dołącz do zabawy z nami w Walentynki- Anna Smorąg Medycyna Estetyczna” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Serwis Instagram                 oznacza serwis internetowy pod domeną http://instagram.com.
Fanpage @anna.smorag        oznacza profil publiczny założony przez Organizatora w Serwisie Instagram pod nazwą ANNA SMORĄG @anna.smorag;
Praca Konkursowa        oznacza komentarz do Postu konkursowego spełniający warunki opisane Regulaminem.
Uczestnik        oznacza użytkownika Serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
Zwycięzca                oznacza Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Główną 1, Nagrodę Główną 2, Nagrodę Główną 3 albo Nagrodę Główną 4.
Nagroda Główna 1                oznacza nagrodę w postaci vouchera na konsultację u Anny Smorąg wraz z dobranym indywidualnie zabiegiem oraz planem pielęgnacyjnym i kremem spersonalizowanym w gabinecie annasmorag.pl (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22)
Nagroda Główna 2                oznacza nagrodę w postaci vouchera na konsultację u Anny Smorąg wraz z indywidualnie dobranym zabiegiem w gabinecie annasmorag.pl (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22)
Nagroda Główna 3                oznacza nagrodę w postaci vouchera na komputerową analizę skóry wraz z planem pielęgnacyjnym oraz zabiegowym oraz kremem spersonalizowanym w gabinecie annasmorag.pl (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22)
Nagroda Główna 4               oznacza nagrodę w postaci vouchera na konsultację kosmetologiczną wraz z indywidualnie dobranym zabiegiem pielęgnacyjnym na okolicę twarzy i szyi w gabinecie annasmorag.pl (wraz z nagrodą pieniężną na pokrycie podatku, zgodnie z p. 5.22)
Nagroda        Nagroda Główna 1, Nagroda Główna 2, Nagroda Główna 3 lub Nagroda Główna 4
Komisja Konkursowa        oznacza 3-osobowy zespół powołany przez Organizatora w celu nadzoru przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, działający na podstawie postanowień Regulaminu.
Post konkursowy        oznacza post opublikowany przez Organizatora na Fanpage’u Anna Smorąg w dniu rozpoczęcia Konkursu, zawierający zadanie konkursowe

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie, na Fanpage Anna Smorąg  @anna.smorag w Serwisie Instagram.
2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Instagram poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany
z Serwisem Instagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia Serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4. Regulaminu.
6. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Fanpage Anna Smorąg @anna.smorag, niezmieniające zasad Konkursu (punkt 5 Regulaminu) i niemające wpływu na status Uczestnika.
2. TERMINY
7. Konkurs składa się z jednego etapu, który przeprowadzony zostanie w dniach od 14.02.2024 (od godz.  11:00) do 29.02.2024 (do godz. 23:59)
8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane przed czasem rozpoczęcia lub po upływie terminu, opisanego w punkcie 3.1. Regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości wykonania przez Uczestnika Pracy Konkursowej w terminie określonym w punkcie powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu wykonania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.
9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 03.03.2024 r. nie później niż do godziny 23:59
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu prowadzenia Konkursu, określonego w punkcie 3.1., a tym samym do zmiany dnia ogłoszenia Zwycięzców, wskazanego w punkcie 3.3. Oświadczenie Organizatora w przedmiotowym zakresie może zostać zamieszczone na Fanpage Anna Smorąg  @anna.smorag w Serwisie Instagram przed upływem dotychczasowego okresu prowadzenia Konkursu.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
12. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
2. w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 lat, oraz
3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, oraz
4. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil w Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą, oraz
5. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.
14. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych, to jest nazwy użytkownika w Serwisie Instagram, w celu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu pod Postem konkursowym.
15. Uczestnik konkursu nie może przekazać wygranej innej osobie do wykorzystania. W przypadku w którym Uczestnik nie może z jakiegokolwiek względu sam odebrać i wykorzystać nagrody- nagroda przepada i Uczestnik nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora.

4. ZASADY KONKURSU

15. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej pod Postem konkursowym.
16. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez profil w Serwisie Instagram.
17. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego ogłoszonego pod Postem konkursowym na Fanpage Anna Smorąg @anna.smorag, w formie opisanej przez Organizatora.
18. Zadaniem Uczestnika jest: zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym na Fanpage Anna Smorąg @anna.smorag w Serwisie Instagram kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe zamieszczone w Poście konkursowym, polegającej na odpowiedzi na pytanie: „Czego uczestnik życzy sobie lub ukochanej osobie z okazji Walentynek?”
19. Uczestnik może opublikować wyłącznie jedną odpowiedź.
20. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.
21. Nagroda 1 Stopnia, Nagroda 2 Stopnia, Nagroda 3 Stopnia i Nagroda 4 Stopnia nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko raz.
22. Nagroda 1 Stopnia, Nagroda 2 Stopnia, Nagroda 3 Stopnia i Nagroda 4 Stopnia nie łączą się z innymi kodami rabatowymi, ofertami specjalnymi lub innymi promocjami.
23. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie są obciążone prawami osób trzecich.
24. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie.
25. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, która zawiera:
1. treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami,
2. marketing towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora Konkursu,
3. treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, politycznym, ksenofobicznym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej,
4. treści, które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Medycyna Estetyczna Anna Smorąg lub Organizatora.
26. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Prace Konkursowe nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród w sytuacji, gdy żadna Praca Konkursowa nie będzie uznana przez Komisję za spełniającą wymóg kreatywności.
28. Spośród wszystkich Uczestników skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonieni zostaną następujący Zwycięzcy:
1. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako najlepsza pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 1 Stopnia,
2. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako druga w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 2 Stopnia,
3. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako trzecia w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 3 Stopnia,
4. 1 (słownie: jeden) Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako czwarta w kolejności pod kątem kreatywności spośród opublikowanych Prac Konkursowych, nabędzie prawo do otrzymania Nagrody 4 Stopnia.
14. Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzców zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.
15. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę 1 Stopnia, jedną Nagrodę 2 Stopnia, Nagrodę 3 Stopnia oraz jedną Nagrodę 4 Stopnia.
16. Oceniając Prace Konkursowe Komisja Konkursowa będzie się kierowała:
-kryteriami kreatywności,
-spełnieniem warunku odpowiedzi za pomocą słów na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym oraz
-czy zostały spełnione w pełni warunki uczestnictwa w konkursie.
17. Komisja Konkursowa zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru Zwycięzców, z zastrzeżeniem spełnienia warunków formalnych Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy oparte będzie na subiektywnych ocenach członków Komisji Konkursowej, a wybór Zwycięzców nie stanowi podstawy dla innych Uczestników do formułowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod Postem konkursowym na Fanpage Anna Smorąg @anna.smorag w Serwisie Instagram w terminie wskazanym w punkcie 3.3. W celu uzyskania Nagrody Zwycięzcy są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Fanpage’u Anna Smorąg @anna.smorag, w terminie do 4 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W odpowiedzi Organizator wskaże, jakie dane są niezbędne do przekazania Nagrody, a Zwycięzcy w ciągu 3 dni od otrzymania tej odpowiedzi są zobowiązani podać kompletne i prawidłowe dane. W przypadku braku kontaktu we wskazanym w zdaniu drugim terminie lub braku podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych przez Organizatora w terminie określonym w zdaniu trzecim, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
19. Zwycięzcy w zamian za otrzymanie nagród w Konkursie oświadczają, iż udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej rozumianej jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”), wykonanej w ramach Konkursu, w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, w tym w szczególności na wprowadzanie do sieci Internet oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, określonego w punkcie 3.3.  Regulaminu.
20. Prace konkursowe Zwycięzców mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. Zwycięzcy zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora  nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Zwycięzców zgłaszających Pracę Konkursową.
21. Zwycięzcy nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzach, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
22. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną  wydane każdemu Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym Organizator wskazuje, że na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość przekazanej każdemu Zwycięzcy Nagrody, określonej w punkcie 1.1. Regulaminu (to jest odpowiednio Nagrody Głównej 1, Nagrody Głównej 2, Nagrody Głównej 3, Nagrody Głównej 4) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek należny z tytułu wygranej. Do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek łącznej wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.
23. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania danej Nagrody, a także poprawne wypełnienie przez Zwycięzcę dokumentów niezbędnych (w tym kwestionariusza osobowego) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych (w tym zapłaty podatku). Brak podania tych danych i wypełnienia kwestionariusza jest równoznaczny ze zrzeczeniem się Nagrody przez Zwycięzcę, która w takiej sytuacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.
3. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu oraz wydaniem i rozliczeniem nagród w Konkursie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zwycięzcom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.
6. Podanie danych osobowych Organizatorowi oznacza zgodę na przetwarzanie danych  osobowych dla celów Konkursu.

6. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 7.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 7.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie Instagram na Fanpage’u Anna Smorąg @anna.smorag na stronie: annasmorag.pl.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2024 r.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń wpływających na przebieg konkursu.

Akceptuję Politykę Prywatności i cookies